Algemene Voorwaarden Goudmarkt B.V.

Artikel 1. Definities
1. koper:
De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten waarmee zij een economisch geheel vormt, dan wel zich van bedient, alsmede de partij die blijk heeft gegeven als zodanig te willen gaan optreden.

2. verkoper:
Goudmarkt B.V. te Rotterdam, tevens optredend als opdrachtnemer, alsmede alle voor haar, ten behoeve van de onderhavige overeenkomst, werkzame en door haar ingeschakelde personen.

3. overeenkomst:
De door verkoper in het kader van haar bedrijfsomschrijving met koper gesloten c.q. te sluiten, overeenkomst.

4. schriftelijk:
Per brief, fax en/of e-mail, tenzij enige bepaling duidelijk maakt dat slechts per brief kan zijn bedoeld.

Artikel 2. Algemeen
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen) van Goudmarkt B.V.. Deze voorwaarden gelden daarmee voor alle overeenkomsten met Goudmarkt B.V. betreffende de verkoop en levering van gouden-en en zilveren-munten en gouden- en zilveren-baren en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden of bedingen waarvan de koper zich mocht bedienen wordt door Goudmarkt B.V. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan koper zijn bevestigd.

2.4 Goudmarkt B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Artikel 3. Aanbod, offertes, bestelling
3.1 Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Goudmarkt B.V., in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Goudmarkt B.V. niet.

3.3 Alle opgaven en uitingen door Goudmarkt B.V. van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Goudmarkt B.V. kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

3.4 Goudmarkt B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegevens aan te brengen. Koper kan hier echter geen rechten aan ontlenen.

3.5 Goudmarkt B.V. behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door koper per aangetekend schrijven wordt bevestigd.

Artikel 4. Overeenkomsten
4.1 Overeenkomsten komen niet tot stand door het zenden van een bestelling, doch uitsluitend door schriftelijke orderbevestiging van Goudmarkt B.V. aan koper.

4.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Goudmarkt B.V. een order schriftelijk aanvaardt of door Goudmarkt B.V. uitvoering aan een order wordt gegeven.

4.3 Een schriftelijke opdrachtbevestiging of een bevestiging van een wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de koper onverwijld bezwaar maakt.

4.4 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Goudmarkt B.V. staan of indien koper op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Goudmarkt B.V. het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Goudmarkt B.V. in rekening te brengen.

4.5 In het geval de overeenkomst telefonisch of via internet tot stand is gekomen, heeft de koper het recht om deze binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen te ontbinden en de goederen aan verkoper terug te zenden. Dit recht van ontbinding geldt echter niet in het geval het bepaalde in artikel 9 van toepassing is.

Artikel 5. Prijzen
5.1 Prijzen worden door verkoper bepaald, indien van toepassing, op basis van de laatst bekende geldende edelmetaalprijzen, alsmede eventuele kostprijsverhogende belastingen en/of rechten.

5.2 Alle door verkoper opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele aanvullende kosten, zoals van verpakking, vervoer, verzending en/of verzekering. Dergelijke kosten komen voor rekening van koper en zullen door verkoper bovenop de opgegeven prijzen in rekening worden gebracht, tenzij dit uitdrukkelijk anders tussen verkoper en koper is overeengekomen.

5.3 Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Goudmarkt B.V. op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

5.5 Fluctuaties in goud- en zilverkoersen tussen de aankoop en de uitlevering hebben geen invloed op de prijs. Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor koersfluctuaties tussen het moment dat de overeenkomst tot stand komt en de levering van de goederen.

Artikel 6. Betaling
6.1 Alle facturen dienen binnen 24 uur na het tijdstip waarop de factuur aan de koper is verzonden te worden betaald, tenzij anders tussen koper en verkoper overeengekomen. Betalingtermijnen gelden als fatale termijn, waardoor koper van rechtswege in verzuim is bij overschrijding daarvan.

6.2 Alle betalingen zullen op een door Goudmarkt B.V. aan te wijzen giro of bankrekening worden gedaan.

6.3 Vanaf het moment dat koper in verzuim is, is verkoper gerechtigd wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, onverminderd overige aan verkoper toekomende rechten.

6.4 Alle (buiten)gerechtelijke kosten die door verkoper moeten worden gemaakt om nakoming van de overeenkomst te bewerkstelligen komen ten laste van koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15%, met een minimum van €150,-.

6.5 Door koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Koper is niet bevoegd tot verrekening. Koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Goudmarkt B.V. op te schorten.

6.7 Indien Goudmarkt B.V., nadat koper in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan koper richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 7. Levering
7.1 Goederen worden uitsluitend geleverd na betaling aan verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Goudmarkt B.V. is gerechtigd om goederen in gedeelten te leveren.

7.2 Een door Goudmarkt B.V. opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Goudmarkt B.V. geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Goudmarkt B.V., op de door die toeleveranciers aan Goudmarkt B.V. verstrekte gegevens. Goudmarkt B.V. is voor overschrijding nimmer aansprakelijk.

7.3 Indien Goudmarkt B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Goudmarkt B.V..

7.4 Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Goudmarkt B.V. derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.

7.5 Neemt koper de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Goudmarkt B.V. is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Koper blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

7.6 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft koper geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

7.7 Goudmarkt B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Alle producten en goederen blijven eigendom van Goudmarkt B.V., niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die koper krachtens enige overeenkomst aan Goudmarkt B.V. verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan koper steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat koper overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

8.2 Voordat de eigendom van de producten op koper is overgegaan, is koper niet gerechtigd de goederen te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Koper is slechts gerechtigd de producten, waarvan Goudmarkt B.V. eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van koper’s normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.

8.3 Indien en zolang Goudmarkt B.V. eigenaar van de producten is, zal koper Goudmarkt B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal koper Goudmarkt B.V. op Goudmarkt B.V.'s eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.

8.4 Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal koper onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Goudmarkt B.V. Koper staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 9. Reclames
9.1 Alle geleverde goederen dienen door koper direct na ontvangst te worden gecontroleerd op eventuele vermissing of beschadiging. Indien van vermissing en/of beschadiging sprake is, dient koper dat binnen 48 uur nadat de goederen door koper in ontvangst werden genomen schriftelijk te melden aan verkoper. Indien koper deze termijn overschrijdt, of nalaat de controle uit te voeren, vervallen alle eventuele verplichtingen van verkoper terzake.

9.2 In het geval een reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, kan verkoper nooit tot meer verplicht worden dan vervanging van de goederen die een gebrek vertonen, dan wel aanvullende levering van de ontbrekende hoeveelheid, dan wel tot creditering van de met de levering verband houdende factuur onder teruggave door koper van de goederen, een en ander ter keuze aan verkoper.

9.3 In geval van reclame dienen de goederen ter inspectie van verkoper beschikbaar te worden gehouden. Indien mogelijk vindt inspectie plaats bij koper, tenzij verkoper het noodzakelijk acht dat de goederen door koper worden geretourneerd overeenkomstig de instructies van verkoper.

9.4 Het recht van reclame vervalt indien de goederen zich niet meer in de staat bevinden als waarin ze werden afgeleverd.

9.5 De waarden van edelmetalen komen mede tot stand door de actuele goud- en zilverkoersen. Om speculaties te voorkomen worden de volgende goederen uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht, dit tenzij fluctuaties in de genoemde koersen geen of nauwelijks invloed hebben op het aankoopbedrag en mits hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming door verkoper is verleend: - Goud in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; - Goud in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; - Zilver in baarvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; - Zilver in muntvorm, ongeacht gewicht, gehalte en jaar van uitgifte; - Verzamelobjecten welke bovengenoemde items omvatten.

Artikel 10. Retourgarantie Producten Verkoop-op-afstand
10.1 Koper - uitsluitend in de hoedanigheid van thuiswinkelende consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan Goudmarkt B.V. te retourneren. Goudmarkt B.V. zal alsdan aan koper de op moment van ontvangst geldende inkoopprijs op basis van de actuele goud- en zilverkoersen zoals gepubliceerd op de website van Goudmarkt B.V. terugbetalen, minus (eventuele) handlingkosten die wij voor retouren berekenen.

Hieronder de navolgende voorwaarden:
-Producten zijn niet aangekocht en betaald in één van de fysieke vestigingen van Goudmarkt B.V.
-Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
-Verzegelde of gesealde producten, zoals munten & baren verpakt in muntenhouders of  waarvan de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen;
-Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn;
-Alle meegezonden documentatie,garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending;
-De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door koper weer in het bezit van Goudmarkt B.V. zijn;
-De kosten van frankering en verzekering van de retourzending zijn voor koper;
-Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

10.2 Goudmarkt B.V. behoudt zich het recht voor om, na retournering van de bestelde goederen, handlingkosten in rekening te brengen aan de koper, die het product geretourneerd heeft, ad € 10,-- (incl.19% BTW) Deze handlingkosten zijn ter vergoeding van administratie-en verzendkosten en/of vergoeding voor de tijd van reservering i.v.m. beleggings-munten of -baren.

Artikel 11. Garantie
11.1 Indien Goudmarkt B.V. Producten aan koper aflevert, die Goudmarkt B.V. van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Goudmarkt B.V. nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van koper gehouden dan waarop Goudmarkt B.V. ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

11.2 Goudmarkt B.V. is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en schade
12.1 Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Goudmarkt B.V. in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Goudmarkt B.V. niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Goudmarkt B.V..

12.2 Goudmarkt B.V. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die koper of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.

12.3 Koper vrijwaart Goudmarkt B.V. te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.

12.4 De aansprakelijkheid van Goudmarkt B.V. blijft te allen tijde beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Goudmarkt B.V. de koper maximaal in rekening had kunnen brengen.

12.5 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Goudmarkt B.V. ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 13. Overmacht
13.1 Verkoper is gerechtigd alle verplichtingen voortkomend uit enige overeenkomst met koper op te schorten dan wel te doen vervallen, indien sprake is van overmacht.
13.2 Met overmacht worden omstandigheden bedoeld waarmee partijen bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefden te houden. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, sabotage, extreme weersomstandigheden, brand, staking, bedrijfs- en transportstoornissen, gebrek aan grondstoffen of energie, vertraging in de aanlevering door leveranciers, schaarste in edelmetalen welke niet aan verkoper zijn toe te rekenen en/of overheidsmaatregelen die nakoming van de overeenkomst onmogelijk maken.

Artikel 14. Ontbinding
14.1 De overeenkomst tussen koper en verkoper kan te allen tijde tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk door de ene partij worden ontbonden, onverminderd andere aan die partij toekomende rechten, waaronder begrepen opschorting van nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en het vorderen van volledige schadevergoeding, wanneer een of meer van de volgende situaties zich voordoet of dreigt voor te doen:
14.2 - de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of gestaakt; - de andere partij vraagt of verkrijgt (voorlopige) surseance van betaling of wordt in staat van faillissement verklaard; - de andere partij verliest door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan, terwijl zij deze beschikkingsbevoegdheid niet binnen 4 weken na verlies daarvan heeft herkregen; - de andere partij moet redelijkerwijs geacht worden niet langer aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te kunnen voldoen. Ingeval van ontbinding van een overeenkomst worden alle vorderingen welke partijen over en weer op elkaar hebben direct opeisbaar.

Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1 Het is Goudmarkt B.V. toegestaan de in enige overeenkomst met koper omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Goudmarkt B.V. worden overgedragen zal Goudmarkt B.V. koper voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Goudmarkt B.V. is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.

15.2 Koper is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Goudmarkt B.V..

Artikel 16. Toepasselijkheid
16.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen koper en Goudmarkt B.V. is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Met inachtneming van artikel 100 Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering, worden alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Goudmarkt B.V. en koper gesloten overeenkomst bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, met dien verstande Goudmarkt B.V. het recht behoudt ieder geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van koper.

Artikel 17. Overige bepalingen
17.1 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

17.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24492003 en zijn tevens gepubliceerd op de website van Goudmarkt B.V.. Een exemplaar van deze voorwaarden kan op aanvraag kosteloos worden toegezonden.

17.4 De koper van goederen van Goudmarkt B.V. in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Goudmarkt B.V. in de normale uitoefening van haar bedrijf heeft verkregen, uitsluitend voor eigen gebruik van Goudmarkt B.V.